U bent hier:

SCN ALV 2024

Graag nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op 10 maart 2024 om 14.30 uur in Soest. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2024 luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Financieel verslag 2023
 6. Verslag kascontrolecommissie 2023
 7. Formele afronding financieel jaar 2023
 8. Decharge voorstel bestuur 2023
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2024
 10. Bestuursmutaties:
  - aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Gaasendam en Johan Beikes
  - aftredend en herkiesbaar: Luppo Egberts
 11. Aandachtsgebieden 2024
 12. Begroting 2024
 13. Contributievaststelling 2025
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting agendapunt 10:
Marcel Gaasendam heeft aangegeven zijn rol als secretaris op de eerstvolgende ALV te willen beëindigen. We betreuren zijn vertrek en zullen zijn visie en inzet missen, maar respecteren zijn besluit.

Conform het rooster van aftreden zijn Johan Beikes en Luppo Egberts aan het einde van hun tweede driejaarstermijn. Johan heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor de rol van algemeen bestuurslid. Wel zal hij de ledenadministratie blijven doen. Luppo heeft aangegeven zijn bestuurstermijn te willen verlengen en is her- kiesbaar. Het bestuur draagt hem van harte voor om een nieuwe termijn zitting in het bestuur te hebben.

Concreet zouden we op de ALV graag de verlenging van Luppo bekrachtigen en twee nieuwe bestuurders aanstellen. Kandidaten kunnen hun interesse vergezeld van een schriftelijke motivatie uiterlijk 17 februari 2024 mailen naar voorzitter@saabclub.nl. Kandidaten zijn bij voorkeur minimaal drie jaar lid van de club en/of hebben een actieve rol gehad bijvoorbeeld bij een regio of het organiseren van een evenement.

Artikel 5.1. van het Huishoudelijk Reglement stelt onder andere:
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur of vijf leden van de vereniging. Voorgedragen kunnen slechts worden leden die zich bereid verklaren een zittingstermijn van ten minste drie jaren te aanvaarden. De voordracht dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur ten minste drie weken voor de datum der vergadering. Een kandidaatstelling door de leden vervalt automatisch indien niet ten minste drie van de voorgaande leden ter vergadering aanwezig zijn.

We kijken er naar uit u bij de ALV te mogen begroeten. Het is ook mogelijk een clublid te machtigen die u vertegenwoordigt tijdens stemmingen. Het hiervoor benodigde formulier kunt u opvragen via secretariaat@saabclub.nl

Sponsoren