U bent hier:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Saab Club Nederland 07 maart 2021

19/02/2021

Beste leden van Saab Club Nederland,

 

Via dit bericht nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op zondag 7 maart 2021 om 14.30 uur. Vanwege de Corona beperkingen zal de vergadering volledig online plaatsvinden.

Wij verzoeken u om u uiterlijk op donderdag 4 maart a.s. vóór 14.30 uur per e-mail aan te melden voor deelname aan de vergadering op het e-mail adres secretariaat@saabclub.nl. Nadien zult u per e-mail een link ontvangen. Via die link kunt u vanaf 30 minuten voor aanvang van de vergadering inloggen. Op genoemd e-mailadres kunt u zich ook voor de vergadering afmelden.

Als u gebruik wenst te maken van een machtiging, dan kan dat door uiterlijk donderdag 4 maart 2021 14:30 uur uw ondertekende machtigingsformulier te mailen naar secretariaat@saabclub.nl. Via dit mailadres kunt u ook het machtigingsformulier opvragen. Vanwege de beperkingen van het online vergaderen zal de stem van degene die gemachtigd is tijdens het stemmen dubbel tellen.

Vanaf 14:00 uur kunt u inloggen, de vergadering zal aanvangen om 14:30 uur. Als eindtijd voor de vergadering geldt 16:30 uur en tussendoor is ruimte voor een korte pauze. Tijdens de vergadering is het mogelijk actief bij te dragen via de chat-functie. Om dit in goede banen te leiden en om te zorgen dat we conform planning eindigen, zal een moderator de chat beheren en een selectie maken van de ingekomen berichten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Omdat inbreng tijdens de vergadering van nieuwe punten, vragen of opmerkingen beperkt is bieden we de mogelijkheid om deze vooraf aan ons te mailen. Afhankelijk van het aanbod en de beschikbare tijd zullen wij deze tijdens de vergadering behandelen; ingeval van gebrek aan tijd zullen vragen op een later moment worden beantwoord. We zien uw eventuele inbreng graag tegemoet op secretariaat@saabclub.nl. De uiterste inzenddatum is donderdag 4 maart 2021 om 14:30 uur.

Tijdens de vergadering zal online worden gestemd. Bij iedere stemming ziet u op het scherm van uw pc/tablet het agendapunt waarover gestemd moet worden en via uw pc/tablet selecteert u uw antwoord.

We realiseren ons dat een online vergadering wennen is. Maar samen komen we daar zeker uit.

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2021 luidt als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda (MK, 2 min)
2. Mededelingen/ingekomen stukken (MK/FS, 3 min)
3. Concept notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2020 (MK, 10 min)
4. Jaarverslag 2020 (MK, 10 min)
5. Financieel verslag 2020 (RH, 10 min)
6. Verslag Kascontrole commissie (3 min)
7. Formele afronding financieel jaar 2020/decharge voorstel bestuur (MK, 3 min)
8. Advies commissie van wijze mannen (MK/WM, 10 min)
9. Bestuurslid Thom Boers (MK/TB, 10 min):
10. Bestuurslid Rob van der Vaart (MK/RvdV, 10 min)
11. Pauze (12 min)
12. Bestuurs mutaties (MK, 10 min)
  a. Herkiesbaar: Johan Beikes
  b. Herkiesbaar: Luppo Egberts
13. Begroting 2021 (RH, 10 min)
14. Contributie vaststelling 2022 (RH, 2 min)
15. Sneak preview nieuwe website en online ledensysteem (LE/JB, 5 min)
16. Rondvraag (via chat) (MK, 5 min)
17. Sluiting (MK, 2 min)

 

MK: Merlijn Kalkman, FS: Fred Smolders, RH: Rob Heuft, LE: Luppo Egberts, JB: Johan Beikes, TB: Thom Boers, RvdV: Rob van der Vaart, WM: Wiel Muijsers

 

  • Toelichting agendapunt 9 en 10 worden op de vergadering gegeven;
  • Toelichting agendapunt 12: conform het rooster van aftreden zijn Johan Beikes en Luppo Egberts aan het einde van hun eerste driejaarstermijn. Ze hebben aangegeven graag hun bestuurstermijn te verlengen en zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt ze van harte voor om een nieuwe termijn zitting in het bestuur te hebben. Eventuele tegenkandidaten kunnen hun interesse vergezeld van een schriftelijke motivatie donderdag 4 maart 2021 14:30 uur mailen naar voorzitter@saabclub.nl . Kandidaten dienen minimaal drie jaar lid te zijn van de club en hebben bij voorkeur een actieve rol gehad bijvoorbeeld bij een regio of het organiseren van een evenement.

 

Namens het bestuur van Saab Club Nederland,

Merlijn Kalkman, voorzitter
Fred Smolders, secretaris

 

(NB: deze uitnodiging zal ook per SCN nieuwsbrief verstuurd worden)

Sponsoren